Privatumo politika

  I SKYRIUS: BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą – kaip renkami, tvarkomi, saugomi Jūsų asmens duomenys. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame savo klientų ir kitų duomenų subjektų  privatumą ir saugome asmens duomenis. 
 2. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „AIR Idea“, veikiančio adresu Naujakurių g. 24, Vilnius, ir kurios įmonės kodas yra 302310470 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.airidea.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
 4. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
  1. Siekiama, kad asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  2. Siekiama, kad asmens duomenys būtų renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  3. Siekiama, kad asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  4. Siekiama ir dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami; siekiama imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  5. Siekiama, kad asmens duomenys būtų laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; 
  6. asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  7. Siekiama, kad asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  8. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 5. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
 6. II SKYRIUS: INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 7. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. 
 8. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. 
 9. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
 10. Internetinėje svetainėje naudojami šie „Google Analytics“, slapukai:
 11. TipasSlapuko pavadinimasPaskirtisDomenasGaliojimo terminas
  Analitinis_ga_BN1SE04PMD „Google Analytics“ slapukas, skirtas sesijos būsenai palaikyti. https://www.airidea.lt/2 metai
  _ga „Google Analytics“ slapukas, skirtas atpažinti vartotojams. 2 metai
  _gat „Google Analytics“ slapukas, naudojamas užklausų kiekių ribojimui.1 min.
  _gid „Google Analytics“ slapukas, skirtas atpažint i vartotojams.24 val.
  moove_gdpr_popup Slapukas, naudojamas išsaugoti vartotojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo mūsų svetainėje.1 metai
  1P_JAR, CONSENT, DV, NID, OGPC „Google“ slapukai, skirti atpažinti prie „Google“ paskyros prisijungusius vartotojus. Naudojami tik puslapiuose kuriuose yra naudojami „Google Maps“.Kintamas 
 12. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
 13. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. 
 14. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 15. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
 16. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.
 17. III SKYRIUS: ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

 18. Sutarčių su klientais ir verslo partneriais sudarymo ir vykdymo, ikisutartinių santykių užmezgimo tikslu (gali būti tvarkomi visi toliau nurodyti asmens duomenys arba keli iš jų), kliento, verslo partnerio, kliento ar verslo partnerio darbuotojo ar atstovo : 
  1. vardas, pavardė;
  2. pareigos;
  3. elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris;
  4.  Prekių pristatymo tikslu, gali būti tvarkomas adresas.
  5. Kliento asmens duomenų kategorijos, kurios tvarkomos konkrečiu atveju, priklauso nuo sutarties, kuri sudaroma ir vykdoma, pobūdžio. 
  6. Bet kokiu atveju tvarkoma tik tiek asmens duomenų, kiek jų reikalinga tam, kad būtų įvykdyta sutartis arba tinkamai laikomasi teisės aktų reikalavimų.
  7. Apskaitos reikalavimų vykdymo tikslu, išrašant PVM sąskaitas – faktūras tvarkomi kliento ar verslo partnerio darbuotojo ar atstovo asmens duomenys – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,  adresas. 
  8. Administruojant PVM sąskaitas – faktūras tvarkomi tie asmens duomenys, kuriuos privaloma pateikti pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus. 

  IV SKYRIUS: DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 19. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas:
  1. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). 
  2. Taip pat turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto spetainėje https://vdai.lrv.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. 
  3. Informacija apie šių teisių įgyvendinimo tvarką teikiama el. pašto adresu info@airidea.lt.

  V SKYRIUS: ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 20. UAB „AIR Idea“ saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas.
 21. Asmens duomenys gali būti gali saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba kai asmens duomenys reikalingi tyrimui ar kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje.
 22. VI SKYRIUS : BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 23. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 24. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 25. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 26. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 27. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
Parengė: UAB „Veritas bona“ (304628436)